തെറ്റിയാർ ടെക്നോപാർക്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ

 

(15 August 2018)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*