മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറും കൊടുത്തു എട്ടിന്റെ പണി പാർവതി പുത്തനാറിന്!!

സർക്കാർ കോടികൾ ചിലവാക്കി ഈ കണ്ട കുട്ടികളേയും പാവങ്ങളെയുമൊക്കെ ഇറക്കി ചില ഹൈക്ലാസ് മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധ മലവും വിശുദ്ധ മൂത്രവും ഒക്കെ വീഴ്ത്തി  പുണ്യമാക്കുന്ന തോടും ആറുമൊക്കെ […]

പാലോട് ബയോ-മെഡിക്കൽ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വരും എന്ന ഭയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന പാലോടുകാർ ഇനിയെന്തൊക്കെ കൂടി മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്?

ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പാലോട്  ബയോ-മെഡിക്കൽ മാലിന്യ നിർമാജന പ്ലാന്റിന്റെ വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾക്ക്, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഭയപ്പാടോടെ നിൽക്കുന്ന  […]

Palode

പാലോട് ബയോ-മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഷേധം.കത്തി കയറുമ്പോൾ അങ്ങ് കൊച്ചിയിൽ അമ്പലമേട് FACT പ്ലാന്റിന്റെ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ M/s. കേരള എൻവിറോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ്(M/s Kerala Enviro Infrastructure Ltd. (KEIL)) എന്ന പേരിൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി അതിന് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ സ്റാറ്റസും KSIDC പോലൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ബാക് അപ്പൊക്കെയായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം എങ്ങോളമുള്ള വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമാജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോമൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി (Common Treatment, Storage and Disposal Facility (CTSDF))ആസൂത്രണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോമൺ ബയോ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി(Common Bio-medical Treatment Facility (CBWTF))യും കൂടി സെറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി EIA ഉൾപ്പടെ കഴിഞ്ഞു നിർമാണം പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.

COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY SITUATED AT BLOCK NO. 37, SURVEY NO. 205, VILLAGE-PUTHENKURISSU, TALUKA -KUNNATHUNAD, DISTRICT-ERNAKULAM, KERALA ഫാക്ട്(FACT) ഉണ്ടാക്കിയ […]